ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการเสนอแนะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10126
หนังสือลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เอกภพแอร์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ