ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรายงานการเลิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/1655
หนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขานุการ ก.บ.ท.
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือเชิญประชุม
  คำสั่ง1126.1
  คำสั่ง1126.2