ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1598
หนังสือลงวันที่ 30 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ สตง สรรพากรพื้นเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (ระยะที่ ๓)