ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรสาขาทันตกรรมประดิษฐุ์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8983
หนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ