ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเพิกถอนคำสั่งพักราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/3048
หนังสือลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ