ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 79102/8326
หนังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ