ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/1469
หนังสือลงวันที่ 29 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ