ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/7948
หนังสือลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ