ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/1460
หนังสือลงวันที่ 29 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง แขวงทางหลวงเลยที่2
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 1936 10042561