ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1427
หนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ