ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปต่อรองราคา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7507
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ