ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายภูมิวิถี หมู่ที่ 6 บ้านนาหลัก
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/6698
หนังสือลงวันที่ 26 เมษายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ