ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การกู้ อชก. (นางดวงกมล จำปาสิม)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/1321
หนังสือลงวันที่ 25 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ ส่งเอง
ไฟล์
  img-180426122957
  มท0210.5