ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรองผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6356
หนังสือลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษีท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ