ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพ ของผู้ประกันตนจำนวน 2 ราย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/4175
หนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณะกรรมการการแพทย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ