ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตอบข้ออุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1100
หนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รพ.นาด้วง)
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือส่ง ขนส่งจังหวัดเลย ฯ
  ปลัดจังหวัดเลย อำเภอทุกอำเภอ
  ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ฯลฯ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย