ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/256
หนังสือลงวันที่ 7 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอปากชม
หมายเหตุ
ไฟล์
  เชิญประชุม นายอำเภอทุกอำเภอ 13 ม.ค.64