ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/1006
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ