ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อชก.นางจันทนา เพชรสง่า
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/974
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ เอกสารจัดส่งตามมาทีหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ