ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/970
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง วัฒนธรรมจังหวัดเลย
หมายเหตุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ