ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/2315
หนังสือลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ