ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1359
หนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ