ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ปี2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/900
หนังสือลงวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นภอ.เมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ