ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมหารือประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ กรอ. กลุ่มจังหวัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/186
หนังสือลงวันที่ 7 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ