ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/19961
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ