ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย72501.1/450
หนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ เทศบาลตำบลธาตุ
ส่งถึง ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ.2560