ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการเผาขยะ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.1/186
หนังสือลงวันที่ 5 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
ไฟล์
  เรียน รองผู้วาสประชาสัมพันธ์ผ้าไทย