ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปทำสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/16834
หนังสือลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. ห้างหนุ้ส่วนจำกัด แอสเซมบิลด์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ