ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ทะเบียนหนังสือ ลย 75001/16318
หนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ งานนโยบายและแผน
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ