ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วงเหลือเยียมยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภุย เนื่องจากพายุทกซูรี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/294
หนังสือลงวันที่ 8 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ เอกสารจะส่งตามมาทีหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ