ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/15891
หนังสือลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ