ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/257
หนังสือลงวันที่ 8 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง โรงเรียนอนุบาลเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือแจ้งเวียน
  คำสั่ง