ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
ทะเบียนหนังสือ ลย 52206/14860
หนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายทัศนัย มงคลวัจน์ (รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง)
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ