ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 28และ 29 มกราคม 2564)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1610
หนังสือลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพ.ภูหลวง
หมายเหตุ
ไฟล์
  ใบปะหน้า
  แจ้งจังหวัด ศบค. 3-2564