ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานนิติการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/14354
หนังสือลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ