ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1559
หนังสือลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์
  พลังงาน จ.เลย
  มรภ.
  อำเภอเชียงคาน
  อำเภอภูหลวง
  ระเบียบวาระประชุมฯ