ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/1558
หนังสือลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์
  ก.บ.จ.
  ระเบียบวาระประชุมฯ
  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ