ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/77
หนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ