ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์จัดชุดการแสดงเพื่อต้อนรับคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/13774
หนังสือลงวันที่ 7 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศบาลตำบลท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ