ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/13542
หนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ