ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/13061
หนังสือลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ