ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารประเมินผลงานฉบับแก้ไข
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1394
หนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือส่ง (ว1401)
  รายงานการประชุมพิจารณาใบอนุญาตโรงแรม 64ครั้ง1 กุมภาพันธ์
  แบบรับรองรายงาน (โรงแรม)