ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/1366
หนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
หมายเหตุ
ไฟล์
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564_001