ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/1258
หนังสือลงวันที่ 25 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ครั้งที่ 3
  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ
  แบบรายงาน 7 ก.พ.64