ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทกภัย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0021/20979
หนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเหตุ
ไฟล์
  อบรมจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล