ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ซักซ้อมเรื่องการลาออกจากราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/10340
หนังสือลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ