ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่้วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/9651
หนังสือลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอวังสะพุง นายอำเภอเชียงคาน นายอำเภอปากชม และนายอำเภอหนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ