ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคำสั่งอนมุติให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปี2561 รอบที่3
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/9621
หนังสือลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง หัวกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค และหัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ