ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ศน.2 ศน.3
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/9620
หนังสือลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสาวชิดหทัย ว่องวิทย์เดชา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ