ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแปลนดัดแปลงอาคาร
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/21951
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการบริษัท ภูหลวงธุรกิจ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว511